GDPR

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.

Špitálska 1, Nitra 94901, IČO: 36562882

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti

a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby

o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracovanie osobných údajov v kamerovom informačnom systéme:

 

Spracovanie osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie:

 

Spracovanie osobných údajov v IS Evidencia pacientov: